ایجاد اثربخشی در تیم های کاری

کد مطلب: 4016

در شماره قبلی این مطلب به 7 پیشنهاد کاربردی برای افزایش اثربخشی تیم های کاری پرداختیم، این پیشنهادها عبارت بودند از: تنوع بخشی، عضویت، اندازه کوچک تیم، انتخاب اعضای مناسب، آموزش، تبیین اهداف، مرتبط ساختن پاداش های فردی به عملکرد تیم، شاخص های مناسب. در این مطلب به 7 پیشنهاد دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت:

8. افزایش اعتماد:
موفقیت آمیز بودن عمليات تیم در گرو اعتماد اعضای آن به یکدیگر است. هنگامی که فرد احساس کند امنیت کافی برای پرسیدن نظرات دیگران درباره رفتارهای خود و دریافت پیشنهاد برای بهبود، دارد سایر اعضای تیم می توانند ادراکات خود را به طور سازنده و حمایتی برای حذف ابهامات فرد بیان دارند. هر چه کمک اعضا به یکدیگر برای بهبود افزایش یابد، روابط صمیمانه تری شکل می گیرد و اعتماد آنان نسبت به همدیگر و در نتیجه انسجام تیم افزایش می یابد.

 

9. تشویق مشارکت:
هرچه اعضای تیم در تصمیم گیری بیشتر مشارکت داشته باشند تعهد بیشتری نسبت به آن تصمیمات احساس خواهند کرد .

 

10. پرورش روحیه تیمی و حمایت اجتماعی:
هنگامی تیم ها به اثربخش ترین صورت کار خواهند کرد که باور داشته باشند می توانند موفق شوند. این خودباوری و نگرش اغلب هنگامی که اعضا حمایت کاری دارند و روابط متقابل شخصی صمیمانه با همدیگر برقرار می کنند، می تواند افزایش می یابد، البته بدیهی است که حمایت مدیریت عالی نیز لازم است. زیرا اعضای تیم تنها در صورت اطمینان از حمایت کامل مدیریت، خود را وقف کار خواهند کرد.

 

11. ارتباط و همکاری:
کار تیمی مستلزم برقراری ارتباط با یکدیگر و همکاری اعضای تیم با هم است، در غیر این صورت هماهنگی در جهت هدف مشترک امکان پذیر نخواهد شد. علاوه بر آن هر تیم باید با سایر تیم ها نیز ارتباط برقرار و با آنها همکاری کند تا موفقیت کلی سازمان مادر حاصل شود.

 

12. روشن ساختن قواعد  رفتاری:
تیمهای اثربخش قواعد روشن برای کارهای مورد قبول و غیرقابل قبول دارند. برای مثال برخی از تیم ها برای شرکت به موقع در جلسات و ارا‌ئه انتقادهای سازنده و حفظ اسرار، قواعد شفافی دارند که اعضای تیم به دقت باید آن ها را رعایت کنند.

 

13. مواجه ساختن منظم  تیم ها با واقعیت های جدید:

ارائه واقعیتهای جدید می تواند چالش های جدیدی برای تیم ها به وجود آورد که این موضوع، روحیه نوآوری آن ها را زنده نگه می دارد.

 

14. قدردانی:
قدردانی از رفتارهای مطلوب اعضاء تیم راهی برای حصول اطمینان از تکرار آنها در آینده است. برای قدردانی همیشه نباید به دنبال قواعد سخت و پاداش های سنگین باشیم، گاهی یک قدردانی و تشکر خالصانه بسیار کارساز است.

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/4016