• مهندس علی رضوانی تبار

  مهندس علی رضوانی تبار

  کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
  مشاور مدیریت استراتژیک

 • دکتر محمد احمدی

  دکتر محمد احمدی

  دکتری مدیریت بازرگانی
  مشاور مدیریت استراتژیک

 • دکتر هادی صفری

  دکتر هادی صفری

  دکتری روانشناسی
  مشاور روانشناسی سازمانی

 • مهندس محمد رضوانی تبار

  مهندس محمد رضوانی تبار

  کارشناس ارشد مدیریت مالی
  مشاور مدیریت مالی

 • دکتر شهرام ملکی نیا

  دکتر شهرام ملکی نیا

  دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
  مشاور روابط عمومی و تبلیغات

 • دکتر اسماعیل شریفی

  دکتر اسماعیل شریفی

  دکتری حقوق جزا
  مشاور حقوقی

 • مهندس رویا امیدپور

  مهندس رویا امیدپور

  کارشناس ارشد حسابداری
  مشاور امور بیمه

 • محسن حمزه

  محسن حمزه

  تهیه کننده و کارگردان
  مشاور رسانه

 • مهسا سیفی

  مهسا سیفی

  کارشناس ارشد مدیریت
  متخصص تحقیقات بازار

 • مهندس مجتبی شیخ علی

  مهندس مجتبی شیخ علی

  کارشناس مهندسی صنایع
  مشاور مدریت ارتباط با مشتریان

 • 1