• مهندس علی رضوانی تبار

  مهندس علی رضوانی تبار

  کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک کسب و کار
 • دکتر هادی صفری

  دکتر هادی صفری

  متخصص روانشناسی سازمانی
 • دکتر محمد احمدی

  دکتر محمد احمدی

  دکترای مدیریت بازرگانی
 • یاشار بهمند

  یاشار بهمند

  کارشناس ارشد مارکتینگ
 • مهندس محمد رضوانی تبار

  مهندس محمد رضوانی تبار

  کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • محسن حمزه

  محسن حمزه

  کارشناس رسانه
 • مهسا سیفی

  مهسا سیفی

  کارشناس تحقیق بازار
 • نگین سلیمانی

  نگین سلیمانی

  کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
 • 1