تعریف تیم های کاری

تیم های کاری یکی از مفاهیم مهم در مدیریت منابع انسانی است که در این مطلب قصد داریم به تعاریف مختلف این مفهوم بپردازیم:

تیم به تعداد کمی از افراد دارای مهارتهای مکمل گفته می شود که مقصد واحدی دارند، به اهداف عملکردی مشترک متعهدند، رهیافت واحدی نسبت به مسائل دارند و نسبت به رهیافت خود همگی پاسخگو هستند.

در تعریف دیگری تیم به مجموعه ای از افراد رسما تعیین شده گفته می شود که برای انجام موفقیت آمیز کار در راستای تحقق رسالت سازمان به یکدیگر وابسته اند.

تعريف دوم به تعریف گروه شبیه تر است. با در نظر گرفتن چرخه حیات شکل گیری گروه های کار می توان گفت: تیم، گروه کاری ای است که به مرحله اجرایی خود رسیده است بسیاری از گروه های کاری به دلیل تعارض بر سر قدرت و اختیار و روابط متقابل شخصی ناپایدار، هرگز کیفیت لازم را برای اطلاق تیم واقعی پیدا نمی کنند .

برخی تیم را این گونه از گروه متمایز ساخته اند:

«جوهره تیم تعهد مشترک است، بدون تعهد، گروه به عنوان مجموعه ای از افراد عمل می کند در حالی که با تعهد به صورت یک واحد قدرتمند عملکرد جمعی در می آید»

منظور از «تعداد کمی از افراد » در تعریف تیم تعداد ۲ تا ۲۵ نفراست ، هرچند که تیم های اثربخش نوعا کمتر از ده نفر بوده، متداول ترین اندازه برای تیم کاری ۸ نفر است.

در تعریف دیگر، تیم عبارت است از گروه کاری نسبتا پایداری که اعضای آن هدف های مشترک داشته، به هم وابسته اند و به عنوان یک واحد کاری در برابر کل سازمان پاسخگوست .

در همه این تعاریف چند مفهوم مشترک به چشم می خورد:

  • مقصد و هدف های مشترک
  • پاسخگویی فردی و جمعی
  • به هم وابستگی و تعهد که هم نیروزایی نیز باید به آن افزوده شود.

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/4009

  • 1